Thứ Năm, 02/7/2015
Hôm nay xét xử:  Nguyễn Thị Thu Lý- Ngô Duy Cường : TCHNGĐ Nguyễn Văn Luận- Nguyễn Thị Lịch : TC HĐVTS Nguyễn Thạc Quang- Công ty Hà Vinh : Kiện đòi TS