Thứ Sáu, 21/9/2018
Hôm nay xét xử:  Tạ Văn Phúc Gá bạc Nguyễn Đức Hùng Tàng trữ trái phép chất ma túy Đỗ Đức Tuấn Cố ý gây thương tích Nguyễn Văn Cường Mua bán trái phép chất ma túy Đào Thành An Trộm cắp tài sản Nguyễn Khắc Điệp Tàng trữ trái phép chất ma túy


CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TREO CỦA NGÀNH TAND TỈNH BẮC NINH TRONG NĂM QUA, NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP

25/6/2014 11:54

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TREO CỦA NGÀNH TAND TỈNH BẮC NINH TRONG NĂM QUA,

NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP

Công tác thi hành án treo là một mảng cấu thành của công tác thi hành án hình sự, việc thực hiện tốt công tác này là một trong những hoạt động nhằm thực hiện nguyên tắc pháp chế XHCN đó là: Bản án và quyết định của Tòa án khi đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được các cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Để đảm bảo hoạt động cho công tác thi hành án treo pháp luật quy định có nhiều cơ quan chức năng, nhiều tổ chức chính trị, xã hội cùng phối hợp thực hiện như Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Công an; Tư pháp; UBND cấp xã; cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc cũng như gia đình của người phải thi hành án cùng phối hợp thực hiện.

Làm tốt công tác thi hành án treo sẽ thể hiện được tính nghiêm khắc của pháp luật Nhà nước ta đối với những người phạm tội, nhưng cũng có tác dụng khuyến khích, tạo điều kiện cho người bị kết án tự giác cải tạo, tu dưỡng bản thân để trở thành người có ích cho xã hội và việc cải tạo đó được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Như vậy thi hành án treo chính là việc xã hội hóa quá trình cải tạo, giáo dục đối với người phạm tội bị xử phạt tù nhưng được Tòa án cho miễn chấp hành hình phạt có điều kiện. Việc thi hành án treo sẽ giảm được các chi phí tốn kém của Nhà nước so với việc cải tạo, giáo dục tội phạm bằng cách tập chung nhưng vẫn đảm bảo việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh chống và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

         Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách cùng các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong công tác thi hành án treo như Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 1993 (đã được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2007); Nghị định số 61/2000/NĐ- CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo; và Luật thi hành án hình sự được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII đã thông qua đượcngày 17 tháng 6 năm 2010 tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, khi đi vào thực tiễn, những văn bản trên đã phát huy tác dụng tích cực và có hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự nói chung cũng như công tác thi hành án treo nói riêng.

         Thực tiễn công tác thi hành án treo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm vừa qua đã đạt được những kết quả quan trọng, các bản án xét xử bị cáo nhưng cho hưởng án treo khi có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành quyết định đó một cách nhanh chóng, đúng thời hạn quy định của pháp luật. Theo thống kê trong năm qua toàn ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thi hành án treo đối với 926 trường hợp, cụ thể: Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thi hành án treo đối với 41 trường hợp, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã ra quyết định thi hành án treo đối với 885 trường hợp. Việc thi hành án treo đều được mở sổ thụ lý để theo dõi đầy đủ, hồ sơ thi hành án được lập một cách khoa học, quyết định thi hành án treo đều được Tòa án gửi cho các cá nhân, cơ quan liên quan nhanh chóng, đúng thời hạn do pháp luật quy định. Quá trình xét giảm thời gian thử thách cho người phải chấp hành án treo đã được tiến hành thường xuyên, đúng quy định của pháp luật và có những tiến bộ rõ rệt. Qua công tác thi hành án treo đã góp phần giữ vững kỷ cương, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với pháp luật cũng như sự ổn định trật tự, an toàn xã hội.

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác thi hành án treo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng còn tồn tại những mặt hạn chế nhất định. Thực tế cho thấy Công tác thi hành án treo tại các đơn vị trong ngành Tòa án mới chỉ quan tâm về mặt thủ tục (ra các quyết định, vào sổ sách…), mà chưa quan tâm thực sự đến quá trình thi hành án của các đối tượng. Việc thi hành án treo tuy đã được Tòa án ra quyết định và đã được giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị án cư trú, làm việc tổ chức việc thực hiện, nhưng nhìn chung quá trình theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án còn chưa được quan tâm đúng mức còn nhiều bất cập, sơ hở, thiếu sót. Sự phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động thi hành án treo còn chưa được chú trọng dẫn đến trường hợp đối tượng phải chấp hành án đi đâu, làm gì trong thời gian dài mà các cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục cũng không rõ, quá trình chấp hành án ra sao chưa được báo cáo đầy đủ cho cơ quan đã ra quyết định thi hành án là Tòa án được biết. Việc lập hồ sơ làm thủ tục rút ngắn thời gian thử thách cho người phải chấp hành án còn lúng túng, chưa đáp ứng được các điều kiện đặt ra.

         Để khắc phục những thiếu sót trong công tác thi hành án treo trong thời gian tới ngành Tòa án tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan cần tiến hành thực hiện tốt các nội dung:

         - Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật thi hành án hình sự, các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự nói chung và thi hành án treo nói riêng.

         - Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an cũng như chính quyền địa phương và tổ chức, ban ngành, đoàn thể có trách nhiệm trong công tác thi hành án treo.

         - Tăng cường việc theo dõi, giám sát, giáo dục các đối tượng phải chấp hành án treo từ đó có những đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực về ý thức chấp hành án đối với người phải chấp hành án treo, khi họ có đủ điều kiện thì làm thủ tục rút ngắn thời gian thử thách theo đúng quy định.

         - Có chế độ báo cáo, thống kê đầy đủ, thường xuyên, khoa học đối với công tác thi hành án treo.

         -  Làm tốt công tác kiểm tra giám sát thường xuyên cũng như đột xuất đối với công tác thi hành án treo. Có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động thi hành án treo.

         - Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự trong các cơ quan pháp luật cũng như cán bộ cấp cơ sở được giao nhiệm vụ trong công tác thi hành án treo.

         - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự nói chung và công tác thi hành án treo nói riêng một cách sâu, rộng trong nhân dân. Có các hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

         - Có những báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác thi hành án treo nhằm đánh giá toàn diện các mặt ưu điểm, khuyết điểm trong công tác thi hành án treo từ đó phát huy những ưu điểm và có các giải pháp cụ thể để khắc phục những khuyết điểm tồn tại.

         Việc thực hiện tốt công tác thi hành án treo trong ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh góp phần thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, thể hiện sự khoan hồng, tính nhân đạo của pháp luật nhà nước ta. Qua công tác thi hành án hình sự nói chung và thi hành án treo nói riêng đem đến sự công bằng trong xã hội, niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.   

Trần Xuân Suốt

CÁC TIN KHÁC