Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

21/8/2018 10:26

Ngày 16/8/2018, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 983-KH/BCS ngày 31/7/2018 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII của Đảng trong các Tòa án nhân dân; Ngày 16/8/2018, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCS Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tới toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh được nghe Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và ba Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan. học tập nghị quyết.

Đồng thời, Đồng chí Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt Kế hoạch số 983-KH/BCS ngày 31/7/2018 về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tới toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.

 

Trang Vũ.

CÁC TIN KHÁC