Thứ Hai, 18/6/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC

21/4/2017 17:45

Ngày 21/4, Đoàn công tác của Bộ chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban tổ chức TW làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC về việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng TANDTC nêu rõ: thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, trong những năm qua Ban cán sự Đảng TANDTC đã tích cực triển khai trong toàn hệ thống Tòa án. Theo đó, sau khi có Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt tinh thần của văn bản đến cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất trong TAND về công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Cùng với việc ban hành văn bản để cụ thể hoá chủ trương, quan điểm của Đảng, Ban cán sự Đảng TANDTC luôn chú trọng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; phân công các đồng chí ủy viên Ban cán sự phụ trách đối với từng lĩnh vực, địa bàn công tác. Bên canh đó, Ban cán sự xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với TAND các cấp nhằm phát hiện, uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban tổ chức TW phát biểu tại buổi làm việc

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ TAND, căn cứ Nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nước, Ban cán sự Đảng TANDTC đã xây dựng quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn, mới đây là giai đoạn 2017-2022 và những năm tiếp, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn TAND các cấp tiến hành xây dựng quy hoạch đối với cán bộ được phân cấp quản lý. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý TAND các cấp được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch trung ương và địa phương, cấp trên và cấp dưới. Định kỳ hăng năm, TAND các cấp rà soát, bổ sung quy hoạch, những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc có uy tín thấp thì đưa ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ sung những nhân tố mới. Trên cơ sở kết quả công tác quy hoạch, Ban cán sự Đảng TANDTC đã xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ và chỉ đạo TAND các cấp xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ theo phân cấp.

Thực hiện chủ trương của Đảng về cơ cấu lãnh đạo TAND tham gia cấp uỷ địa phương theo tinh thần cải cách tư pháp, Ban cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo TAND các cấp thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương trong việc cơ cấu lãnh đạo TAND tham gia cấp ủy. Tính đến nay, trong số cán bộ lãnh đạo TAND các cấp, Chánh án TANDTC là Bí thư Trung ương Đảng; 60/63 Chánh án TAND cấp tỉnh tham gia cấp ủy cấp tỉnh; 522 Chánh án và 51 Phó Chánh án TAND cấp huyện tham gia cấp ủy cấp huyện. Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hiện nay có 10 cán bộ TAND trúng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, trong đó có 2 đại biểu là nữ. Cán bộ được bầu đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phấm chất đạo đức, trình độ, năng lực thực tiễn theo quy định.

Đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác, Ban cán sự Đảng TANDTC mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư rà soát, sửa đổi các quy định về phân cấp quản lý, quy hoạch, luân chuyên, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của công tác cán bộ, quy trình quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ; đồng thời có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sửa đổi các quy định về thủ tục, hồ sơ quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo hướng rút ngắn về thời gian, loại bỏ một số giấy tờ, tài liệu không cần thiết và các quy trình lấy phiếu giới thiệu nhằm bảo đảm công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu câu công tác; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hóa, lượng hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ bảo đảm dễ thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn công tác

Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban cán sự Đảng TANDTC kiến nghị cần mở rộng và định rõ nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chủ trương quy hoạch mở (mở rộng diện quy hoạch ra ngoài ngành, địa phương và cần coi trọng trách nhiệm của cấp trên, nhất là trong việc sử dụng, điều động cán bộ sang ngành hoặc địa phương khác. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần quy định rõ thêm một số vấn đề về tiêu chuẩn và đào tạo cán bộ lãnh đạo, như: về kiến thức, yêu cầu có kiến thức ban đầu bậc đại học. Khi trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có một hệ thống kiến thức liên ngành, rộng rãi, vững vàng, tổng hợp, được cập nhật thường xuyên và những kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Về phẩm chất, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là người thực sự giác ngộ mục tiêu lý tưởng và đường lối chung và một số tính cách cá nhân như: trung thực, sáng tạo, nhạy cảm về chính trị, bao dung, khả năng làm việc tập thể, khả năng tự phê phán... Riêng đối với hệ thống TAND, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nghiên cứu, ban hành các quy định trong công tác cán bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để phù hợp với đặc thù hoạt động của TAND...

Đánh giá về việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), đồng chí Phạm Minh Chính nhận thấy trong thời gian qua, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong TAND được quan tâm và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc thù hoạt động của TAND. Việc thực hiện tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, giúp cấp ủy, lãnh đạo TAND các cấp có cơ sở, căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ trước đây. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về chiến lược cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND; nội dung, phương pháp, cách làm được đổi mới, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Quá trình thực hiện, đã phát huy được vai trò của cấp ủy, người đứng đầu TAND các cấp trong công tác cán bộ; bảo đảm sự gắn kết giữa các khâu trong công tác cán bộ.

Bên cạnh việc đánh giá nhưng ưu điểm thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ một số hạn chế về quy hoạch cán bộ ở một số TAND còn chưa đồng bộ, còn thể hiện sự lúng túng về cách làm; quy hoạch chưa bảo đảm tính kế thừa, phát triển, chưa có cơ chế phát hiện, tiến cử cán bộ và giới thiệu những tài năng trẻ vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở TAND các cấp. Tuổi bình quân của nguồn quy hoạch còn cao, cơ cấu cán bộ trong quy hoạch chưa đồng đều; nguồn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án còn bị bó hẹp. Về luân chuyển cán bộ, một số cấp uỷ, lãnh đạo TAND còn nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của công tác luân chuyển cán bộ; nhiều nơi còn chưa phân biệt rõ luân chuyển với điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; các điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện luân chuyển cán bộ rất khó khăn; một số cán bộ luân chuyến còn có tâm trạng băn khoăn, lo lắng về việc luân chuyển và bố trí công tác sau luân chuyển. Về bổ nhiệm cán bộ, quy trình thực hiện còn rườm rà, nhiều giấy tờ, thủ tục; ở một số Tòa án còn chậm trễ về ý kiến của cấp ủy địa phương trong công tác bổ nhiệm cán bộ...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC cảm ơn Đoàn công tác đã đánh giá rất sát thực Ban cán sự Đảng TANDTC trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, những kiến nghị của TANDTC thông qua Đoàn công tác sẽ đến được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đây là cơ hội tốt để Ban cán sự Đảng TANDTC nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống TAND. Thông qua buổi kiểm tra, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC sẽ rút kinh nghiệm để đề ra kế hoạch cụ thể hơn trong công tác tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình cải cách tư pháp.

Tải file ,,,,

Trần Minh Giang

CÁC TIN KHÁC