Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Tòa án các cấp triển khai thực hiện tốt nội dung thi đua năm 2018

10/1/2018 11:50

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã phát động phong trào thi đua năm 2018 đến các đơn vị trong toàn hệ thống với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền phát động phong trào thi đua năm 2018 tại Hội nghị

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cho biết: Năm 2018, cả nước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. TAND các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt 14 giải pháp đã được xác định tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2018. Phát huy kết quả công tác đạt được trong năm 2017, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với chủ đề hành động TAND là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND phát động phong trào thi đua năm 2018 trong TAND và Toà án quân sự các cấp với chủ đề “TAND đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh: Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2018 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND phát động các Cụm thi đua, các TAND, Toà án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc TANDTC và Học viện Toà án, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án TANDTC về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể hoá nội dung Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác trọng tâm năm 2018 vào nội dung phát động thi đua.

Hai là, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm công tác, các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua phù hợp. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nội dung Nghị quyết TW4, TW6 Khoá XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí; làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, với mục tiêu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như của Tòa án về công tác xét xử theo nội dung Chỉ thị của Chánh án TANDTC về “triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án”, giảm tối đa tỷ lệ án huỷ và sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới công tác hành chính tư pháp, bảo đảm đơn vị làm việc nề nếp, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp xúc với Toà án, xây dựng Toà án nhân dân thật sự là biểu tượng công lý trong đời sống xã hội.

Ba là, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Phát động phong trào thi đua năm 2018, xây dựng kế hoạch thi đua gắn với phong trào thi đua của Toà án và của địa phương phát động. Tham gia tích cực các hoạt động thi đua trong Khối thi đua các Bộ, ban, ngành nội chính Trung ương.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án, nâng cao chất lượng thông tin, làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án. Thông qua phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gương người tốt việc tốt và tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền, báo cáo nhằm tạo sự lan toả trong cộng đồng xã hội.

Năm là, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể làm nòng cốt, thực hiện phong trào thi đua; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lụt, biển đảo quê hương và các phong trào khác của Trung ương và địa phương phát động tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sáu là, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và quy định của pháp luật, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, cơ quan. Xác định trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong quá trình trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Thường xuyên rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ để phát hiện những nơi làm tốt biểu dương, khen thưởng kịp thời, những nơi làm chưa tốt để chấn chỉnh, xử lý.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TAND các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Toà án năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nội dung cơ bản nêu trên.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các TAND cấp cao; Tòa án quân sự Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC; Học viện Toà án chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt nội dung thi đua đã đề ra. Tổ chức quán triệt nghiêm túc các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua, có biện pháp động viên khích lệ các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua.

Với tinh thần tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng của TAND các cấp đạt hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2018, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất phấn đấu xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, liêm chính, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Phó Chánh án quán triệt.

Tải file ,,,,

Nhóm PV

CÁC TIN KHÁC