Thứ Sáu, 22/6/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Đánh bạc

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/11/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC