Thứ Tư, 17/10/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Lầu Bá Mùa - Mua bán trái phép chất ma túy

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :28/11/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC