Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Đức Nam : Cố ý gây TT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC