Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Khắc Hậu : Lừa đảo CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :17/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC