Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Mạnh Tùng : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :18/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tai Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC