Chủ nhật, 18/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Thị Minh Tâm và đồng phạm : Lừa đảo CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :06/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC