Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Tiến Hiếu và ĐP : Mua bán TP chất ma túy

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :12/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC