Thứ Bảy, 23/6/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Văn Công : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Dân sự sơ thẩm

Ngày xét xử :20/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC