Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Vũ Thịnh : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :12/3/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC