Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Phí Thành Nam : Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại Trường trung cấp thống kê Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC