Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Trần Văn Hà - Trần Văn Thái: Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nguyễn Văn Tính

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :12/1/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 2 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC