Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Vũ Đình Phùng Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :16/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xủ lưu động tại UBND phường Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC