Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Vũ Văn Thắng và đồng phạm: Đánh bạc

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :04/1/2018

Thời gian xét xử :2 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC