Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Vy Thị Hợi: Mua bán trái phép chất ma túy; Phan Văn Khanh: Mua bán trái phép chất ma túy

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :08/1/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC