Thứ Bảy, 21/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Công văn số 150/TANDTC-TĐKT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

26/6/2014 12:43

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 như sau:

Việc tổng kết công tác thi đua, bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng năm 2013 thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là Văn bản số 62). Tuy nhiên, để từng bước nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị cần thực hiện tốt các nội dung sau đây

 

Tải file CV150.pdf

CÁC TIN KHÁC