Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


Công văn số 283/TCCB về việc rà soát chế độ phụ cấp thâm niên nghề

25/6/2014 11:54

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 cua Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 cua Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT- BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm, Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 260/TCCB ngày 14/5/2010 và Hướng đẫn số 560/TCCB ngày 10/09/2010 hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp tham niên nghề đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp.

Căn cứ vào các Hướng dẫn nói trên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức triển khai thực hiện tốt việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp thuộc quyền quản lý. Tuy nhiên, do việc vận dụng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa đúng với quy định của Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV- BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, nên hiện nay Bộ Tài chính tạm dừng việc cấp kinh phí để chi trả phụ cấp thâm niên nghề cho công chức Tòa án nhân dân, đồng thời yêu cầu các Tòa án nhân dân phải tiến hành rà soát lại việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai rà soát lại việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với các công chức Tòa án nhân dân thuộc quyền quản lý (theo mẫu gửi kèm Công văn này), dưới đây là toàn văn công văn này

CÁC TIN KHÁC